Ku’u Kapena Kele

There on the sea, I saw a sail raised
Aia i kai, kau ka pe‘a i luna
Being led by the rays of the sun,
Ka‘i ana ke kukuna o ka lä 

From atop Mr. ‘Aparimahiti,
Mai ka pi‘ina o ‘Aparimahiti,
Lush scenic overlook set up high,
Kilohana uluwehi i ka ‘iu, 

Chorus Hui
O, my voyaging captain,
‘Eä, e ku‘u käpena kele,
Navigate my tall masted canoe
Ho‘okele ku‘u wa‘a kia loa,
Forever more.
A mau loa.

I glanced around and beheld
‘Alawa iho nei au a kilo,
My voyaging canoe searching for a peaceful landing.
Ku‘u wa‘a huli hele i awa malu.

Cherished flower, precious child of Vaira‘o,
Pua ho‘oheno, pua o Vaira‘o,
Never fading in the strong Mäkini winds.
Mae ‘ole i ka makani he Mäkini. 

Chorus Hui

The traveling sails lower in tribute,
Künou mai ka pe‘a ka‘ahele,
Sailing on in search of new ports.
Hele loa, ‘imi ana i awa hou. 

Chorus Hui