Ku’u Pua Kiele

In the early hours of morning, it is a
I ka wana‘ao na ke ala küpaoa
sweet permeating fragrance that wafts
moani nei
into my room that awakens me.
i ke ke‘ena moe o‘u e ho‘äla mai.

I turn to see my beautiful flower
Huli aku au a nänä i ku‘u pua e
Snuggling up to become warm.
ne‘ene‘e mai a pili e ho‘opumehana.

Chorus Hui
O the flower that I love is the Gardinia
‘O ku‘u pua i aloha ‘ia ku‘u pua kiele
In a place of honor in my heart
Kau i ka hano i ku‘u pu‘uwai
It sleeps in the early evening
Moe ku‘u pua i ke ahiahi,
Sleeping calm and peaceful
Moe pono i ka la‘i
In a place of honor in my heart.
Kau i ka hano i ku‘u pu‘uwai.

My flower blooms in the misty rain
Mohala a‘e ku‘u pua i ka ua noe
With delicate sparkling petals.
Lahilahi nä lihilihi kölilelile.

Fond memories when I see this flower
Ke ‘ike aku i ua pua nei häli‘ali‘a mai
And the love grows within me.
Ulu a‘e ke aloha i loko o‘u.

Chorus Hui

This utterance is for my beautiful flower
Püana nëia mele no ku‘u pua e
The rare flower that was given to me.
O ku‘u pua laha ‘ole i hä‘awi ‘ia mai.

Chorus Hui